پرویز

» بیل گیتس - خوارزمی :: ۱۳٩٤/۸/٢
» سیمین بهبهانی :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» امید آزادی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» نلسون ماندلا :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» بیراهه ها -دمی شک نکردیم به شاهراه ها :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» هفتم آبان یادروز ایران پدر کورش کبیر :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» شعر (دل من تنها بود -پرویز حاجی رحیمی) :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» به یاد محمود طالقانی :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» وبلاگ قبلی پرویز فیلتر شد :: ۱۳٩٢/۳/۱٤